Instrukcja warunkowa

Podstawowe operacje logiczne

W Pythonie można korzystać ze specjalnego typu danych, który przyjmuje dwie wartości True i False. Dane tego typu nazywamy zmiennymi logicznymi. Jest on używany m.in. w instrukcjach warunkowych i pętlach.

Przyjrzyjmy się operacjom pokażemy porównywania liczb. Proszę zwrócić uwagę, że przy sprawdzaniu równości stosujemy operator ==, a nie jak przy przypisaniu pojedynczy znak równości = (przypisz).

Instrukcja warunkowa

Instrukcję warunkową można porównać do pytania. Pytanie ma postać warunku, który może być spełniony (prawda) lub niespełniony (fałsz). Możemy wybrać określoną akcję w zależności od wartości tego warunku:

jeżeli warunek 1 jest spełniony
    polecenia 1
w przeciwnym przypadku sprawdzamy warunek 2, jeśli jest spełniony
    polecenia 2
w przeciwnym przypadku
    polecenia 3

Instrukcję warunkową w języku Python rozpoczynamy słowem if. Pełna instrukcja składa się z trzech części: if – jeżeli…, elif (else if) – natomiast jeżeli… oraz else – w przeciwnym przypadku. Tylko pierwsza część jest obowiązkowa, drugą i trzecią można opuścić. Należy zwrócić uwagę na dwukropek kończący warunek oraz wcięcia przy instrukcjach w danym bloku.

Instrukcja warunkowa

Rozważamy problem znajdowania elementu maksymalnego. Dokładniej, zadanie polega na napisaniu funkcji maksymalny(x,y), której wynikiem jest większa z dwóch liczb lub, gdy są one równe – dowolna.

Wynikiem maksymalny(1,3) jest 3,

wynikiem maksymalny(4,2) jest 4,

wynikiem maksymalny(2,2) jest 2.

W poniższym kodzie jest błąd. Proszę go znaleźć.