Zmienne w Pythonie

Do przechowywania danych w pamięci komputera wykorzystujemy zmienne. Python udostępnia kilka wbudowanych typów zmiennych, np. liczby całkowite i rzeczywiste, zmienne logiczne oraz napisy.

Tworząc zmienną nie określamy jej typu, a jedynie podajemy nazwę i wartość, jaką chcemy przechowywać:

a = 20
x = 3.1
wynik = True
napis = "Ala ma kota"

Po zdefiniowaniu zmiennej wystarczy wpisać jej nazwę wszędzie tam, gdzie chcemy skorzystać z przechowywanej na niej wartości.

a = 20
fd(a)

Uwaga Należy pamiętać, że w Pythonie ważna jest wielkość liter, dlatego zmienne o nazwach A oraz a, to dwie różne zmienne.

Korzystanie ze zmiennych

Ćwiczenie 1

Poniższy kod spowoduje narysowanie trójkąta o boku długości 100. Zmodyfikuj go w taki sposób, by rysowany był trójkąt o boku 150.

Zmienną bok wykorzystaliśmy do rysowania trójkątów o różnej wielkości (długości boku). Zauważmy, że daną zmienną możemy wykorzystać w wielu miejscach programu. Wówczas zmiana wielkości nawet bardzo złożonego rysunku, będzie wymagała tylko jednej poprawki - przypisania nowej wartości zmiennej.

Zmienne możemy wykorzystać np. do określania długości kreślonych linii, czy wielkości kątów, o jakie obraca się żółw. Dzięki nim tworzone rozwiązania będą bardziej uniwersalne.

Ćwiczenie 2

Rysujemy jeżyki - układy równomiernie rozmieszczonych odcinków o wspólnym początku:

Przykładowy jeżyk

Poniższy program rysuje jeżyka złożonego z pięciu odcinków. Dodaj zmienną ile, która będzie pozwalała zmieniać liczbę kreślonych odcinków, spróbuj narysować jeżyki złożone z 7, 10, 34 linii. Pamiętaj, że zmianie ulega nie tylko liczba odcinków, ale i kąty miedzy nimi.

Ćwiczenie 3

Zastanów się, co trzeba zmienić w poprzednim przykładzie, by rysowane odcinki tworzyły układ taki, jak na rysunku poniżej:

Układ pięciu odcinków

Ile zmian należy wprowadzić w kodzie, by kąt między skrajnymi odcinkami wynosił 180 stopni? Co należałoby zmienić, by skrajne odcinki tworzyły kąt prosty?

Zmienne i pętle

Ze zmiennych korzystamy podczas definiowania pętli for. W poniższym przykładzie zmienna i (nazywana zmienną sterująca pętli) pełni jedynie rolę pomocniczą.

for i in range(4):
  fd(100); lt(90)

Możemy wykorzystać zmienne sterujące pętlą for na przykład do zmiany długości kreślonych odcinków podczas kolejnych wywołań pętli. Funkcja kwadraty() rysuje trzy coraz większe kwadraty:

def kwadrat(bok):
  for i in range(4):
    fd(bok); lt(90)

def kwadraty():
  for i in range(3):
    kwadrat(20*i+20)

Ćwiczenie 4

Napisz funkcję rysującą muszlę taką, jak poniżej.

Muszla

Parametr określa liczbę rysowanych odcinków. Najkrótszy odcinek ma długość 10, każdy kolejny jest o 10 dłuższy.

| Back to top