Instrukcja warunkowa

Instrukcja warunkowa pozwala na wykonanie różnych fragmentów kodu w zależności od tego, czy podany warunek jest spełniony, czy nie. Może być bardzo rozbudowana i składać się z kilku części.

Prosta instrukcja warunkowa

Prosta instrukcja warunkowa składa się tylko z jednej części, czyli kodu wykonywanego, gdy warunek jest prawdziwy (wartość wyrażenia logicznego jest True).

Przypuśćmy, że chcemy, aby zmienna a miała nową wartość równą różnicy liczb a i b, ale tylko w przypadku, gdy a jest większe od b (a>b).

a = 5
b = 4
if a > b:
  a = a - b
print(a)
print(b)

Ćwiczenie 1

Poniższy kod policzy połowę podanej liczby tylko wtedy, gdy jest ona parzysta. Do sprawdzenia parzystości liczby wykorzystujemy operator %, służący do liczenia reszty z dzielenia. Znak == służy do porównywania dwóch wartości. Wypróbuj działanie kodu dla różnych wartości parametru a.

Złożona instrukcja warunkowa

Załóżmy, że chcemy, by dany fragment kodu mógł dawać dwa różne wyniki. Korzystamy wtedy z innej wersji instrukcji warunkowej. Na początku obliczana jest wartość wyrażenia logicznego. Jeśli wynikiem jest True, wykonywany jest pierwszy blok kodu, a jeśli False – drugi.

Przypuśćmy, że chcemy, aby zmienna a miała nową wartość równą połowie a, ale tylko w przypadku, gdy jest liczbą parzystą. W przeciwnym przypadku zmienna a powinna mieć nową wartość równą połowie różnicy liczb a i 1.

def nowe(a):
  if a % 2 == 0:
    a = a / 2
  else:
    a = (a - 1) / 2
  return a

print(nowe(6))
print(nowe(9))

Ćwiczenie 2

Poniższy kod spowoduje wypisanie większej z podanych dwóch liczb. Co należałoby zmienić, aby wypisać mniejszą liczbę?

Ćwiczenie 3

Poniżej znajdziesz kod, po uruchomieniu którego, powstanie rysunek korony.

_images/korona.png

Uruchom poniższy kod dla kilku różnych wartości parametru n. Zastanów się, dlaczego niektóre ząbki w koronie są zamalowane kolorem pomarańczowym, a inne żółtym. Od czego to zależy?

W pewnych sytuacjach jest możliwych więcej różnych wyników, np. liczba może być dodatnia, ujemna lub równa zero. Wtedy do instrukcji warunkowej dodajemy dodatkową część elif.

Ćwiczenie 4

Uruchom poniższy kod dla kilku różnych liczb i przeanalizuj jego działanie.

Ćwiczenie 5

Zastanów się, w jaki sposób można wskazać największą z trzech podanych liczb. Uzupełnij definicję funkcji najw() i przetestuj jej działanie. Pamiętaj, by sprawdzić działanie funkcji dla różnej kolejności parametrów: największa wartość na pierwszej, drugiej, trzeciej pozycji, dwie liczby równe itp.

| Back to top