Prosta instrukcja warunkowa

Instrukcja warunkowa pozwala na wykonanie różnych fragmentów kodu w zależności od tego, czy podany warunek jest spełniony, czy nie. Może być bardzo rozbudowana i składać się z kilku części.

Prosta instrukcja warunkowa składa się tylko z jednej części, czyli kodu wykonywanego, gdy warunek jest prawdziwy (wartość wyrażenia logicznego jest True).

Przypuśćmy, że chcemy, aby zmienna a miała nową wartość równą różnicy liczb a i b, ale tylko w przypadku, gdy a jest większe od b (a>b).

Ćwiczenie 1

Poniżej, liczymy połowę podanej liczby tylko wtedy, gdy jest ona parzysta. Do sprawdzenia parzystości liczby wykorzystujemy operator %, który oznacza resztę z dzielenia. Znak == służy do porównywania dwóch wartości. Wypróbuj działanie kodu dla różnych wartości parametru a.

| Back to top