Ciągi liczb

Będziemy się zajmować ciągami liczb opisanych wzorem. Wyobraź sobie, że zaczynamy od 1. Dalej postępujemy według reguły:

Jaki będzie wynik po n próbach?

Ćwiczenie 1

Napisz funkcję ciag(n, liczba), której wynikiem jest n-ty wyraz ciągu opisanego powyższymi regułami, przy czy zaczynamy od liczby podanej jako drugi parametr.

Ćwiczenie 2

Ania zbiera naklejki. Każdego dnia dokłada do kolekcji jedną, a co trzeci dzień jeszcze dwie. Jak uzbiera co najmniej 100, to wymienia 100 naklejek na maskotkę. Pomóż Ani i napisz funkcję ile(liczba_dni), której wynikiem jest liczba naklejek po n dniach. W funkcji są błędy. Znajdź je i napraw.

| Back to top